Kuba Kwaśny
Interwencje Wróć do listy interwencji

Wniosek do Prezydenta Miasta ws. Teatru im. L. Solskiego


dot. sytuacji w Teatrze im. Ludwika Solskiego w Tarnowie

 

Szanowny Panie Prezydencie,

 

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz kierując się dobrem wspólnoty samorządowej miasta Tarnowa, którą ślubowałem godnie reprezentować jako radny Rady Miejskiej, zwracam się do Pana Prezydenta z prośbą o odpowiedź na poniższe kwestie.

 

W związku z informacją o rezygnacji Pani Eweliny Pietrowiak ze stanowiska Dyrektora Artystycznego Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie zwracam się z prośba o odpowiedź na poniższe pytania:

 

1. Dlaczego, mimo upływu blisko dwóch lat od powołania nowego Dyrektora Naczelnego, w Teatrze nie został opracowany nowy regulamin organizacyjny, a informacje zawarte w Biuletynie Informacji Publicznej Teatru są mocno przestarzałe? Pragnę poinformować, że regulamin opublikowany na BIP pochodzi z 1998 roku, a ostatnie Plany Finansowe opublikowane i dostępne w BIP dotyczą roku 2009!

 

2. Dlaczego, mimo szczególnej sytuacji w jakiej znalazł się tarnowski Teatr po śmierci p. Edwarda Żentary, (Dyrektora Naczelnego i Artystycznego) oraz po wydzieleniu odrębnego stanowiska Dyrektora Artystycznego, niedopełniony został obowiązek wynikający z Kodeksu Pracy - o jasnym i czytelnym określeniu zakresu obowiązku powołanego Dyrektora Artystycznego w randze Zastępcy Dyrektora - w regulaminie pracy lub innym równoważnym dokumencie wewnętrznym? Taka sytuacja nosi znamiona niedopełnienia obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji przez Dyrektora Naczelnego.

 

3. Dlaczego mimo istnienia funkcji Dyrektora Artystycznego w Teatrze im. Ludwika Solskiego - Dyrektor Naczelny nie będący pracownikiem artystycznym i nie mający w tej materii bogatego dorobku i doświadczenia - mianuje siebie Dyrektorem Artystycznym jednego z najważniejszych w Polsce Festiwali Komediowych - Talii.

 

4. W związku z faktem, że Festiwal był finansowany również ze źródeł zewnętrznych - proszę o informacje ile wynosiły przyznane sobie przez Dyrektora Naczelnego z tego tytułu honoraria, zarówno za pełnienie funkcji Dyrektora Artystycznego Festiwalu jak również czynności związane z organizacją Festiwalu - jak np. wybór spektakli i inne temu podobne? W miarę możliwości chciałbym się również zapoznać z rozliczeniem finansowym Festiwalu.

 

5. Dlaczego po dziś dzień na stronie internetowej Teatru brak jest sylwetki, dorobku i informacji o wykształceniu Dyrektora Naczelnego?

 

6. Czy prawda jest informacja, jaką powziąłem jako Rady Rady Miejskiej w Tarnowie, jakoby Dyrektor Naczelny Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie nie mógł legitymować się wyższym, magisterskim, wykształceniem? Jaki w związku z tym jest stan faktyczny i wykształcenie Pana Dyrektora, poparte stosownymi dyplomami?

 

7. Proszę również o przesłanie lub udostępnienie do wglądu w trybie dostępu do informacji publicznej lub w trybie ustawy o samorządzie gminnym i zapisów dot. sprawowanej przeze mnie funkcji radnego Rady Miejskiej - treści pisma stanowiącego wniosek do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które zostało przez Urząd wysłane zgodnie z Art 16 ust 3a. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z późn. zm. w którym czytamy, że Organizator (Gmina Miasta Tarnowa) ma obowiązek uzasadnienia wniosku, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn zastosowania takiego trybu oraz podania informacji na temat wykształcenia, kompetencji i doświadczenia zawodowego kandydata na stanowisko dyrektora.

 

8. Proszę również o odpowiedź czy to prawda, że obsługę prawną Teatru sprawuje (bądź kiedykolwiek sprawowała) kancelaria radcy prawnego - Pana Jerzego Hebdy (będącego jednocześnie przewodniczącym Komisji Kultury Rady Miejskiej w Tarnowie), jeśli tak to proszę o informacje jakie z tego tytułu Teatr poniósł koszty lub wypłacił honoraria z tytuły wykonywanych usług osobiście przez p. Jerzego Hebdę?

 

Pragnę zaznaczyć, że celem mojego pisma jest przede wszystkim dbałość o interes wspólnoty samorządowej którą reprezentuje, troska o Teatr im. Ludwika Solskiego oraz chęć ustalenia faktów, tudzież sprostowanie ewentualnych niejasności jakie pojawiły się w wyniku ostatnich wydarzeń.

 

Z poważaniem
Jakub Kwaśny
Radny Rady Miejskiej w Tarnowie

 

 Profil Facebook
R@dny OnLine
Marcin Kwaśny
www.agora.tarnow.pl
Akcja Pajacyk
www.tarnow.pl
www.mrmtarnow.ovh.org
Krytyka Polityczna